Rapporter

År Nr Tittel Oppdragstaker
2017 5 Bruk av ikke-økonomiske kriterier ved anbud Mepex
2017 2 Potensialet for økt materialgjenvinning av farlig avfall som oppstår i norge Karl Kristensen (Bergfald Miljørådgivere)
2017 4 Valg av renseløsning på deponi Bjørn E. Berg
2017 1 Grunnlag nasjonal renovasjonsteknisk norm Rambøll AS
2017 3 Materialstrømsanalyse treavfall Hjellnes Consult
2006 4 Returordning for ukurante plantevernmidler
2016 8 Avfalls- og gjenvinningsbransjen 2016
2016 7 Verdiskaping av biogass på østlandet Thema Consulting AS
2016 6 Rbm16 fellesrapport Energidata AS
2016 2016 The circular economy and benefits for society Club of Rome
2016 4 Hagerømlinger – veileder for hageavfallsmottak Asplan Viak
2016 3 Beste praksis for kompostering av hageavfall - veileder 2016 Cowi AS
2016 2 Adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner og for andre avfallsløsningererfaringer og anbefalinger Cowi AS
2016 1 Husholdningsavfall - kommunens ansvar Avfall Norge faggruppe kommunalt ansvar
2015 11 Kommunens eget næringsavfall - bruk av egenregi/enerett Lynx Advokatfirma DA
2015 12 Veileder - avslutning og etterdrift av deponier DNV GL AS
2015 10 Veileder plukkananalyse 2015 Mepex
2015 2015 Notat - spørreundersøkelse enerett og egenregi
2014 10 Veileder - planlegging av renovasjonsløsninger Albaran
2015 7 Basiskarakterisering av bunnaske fra forbrenning av avfall 2015 COWI
2015 9 Veileder til karakterisering og mottakskontroll for avfall til deponi Multiconsult
2015 8 Norsk avfallspolitikk - veien fra deponi til ressurs Avfall Norge ved Anniken Grundt
2015 2015 Notat - praktisering av nærhetsprinsippet for blandet avfall i andre land
2015 4 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Mepex Consult AS
2015 5 Framskrivning av avfalls-mengden i storbyer - oslo, trondheim og bir-regionen Mepex Consult AS
2015 6 Kartlegging av torvinnhold i jord på det norske forbrukermarkedet Framtiden i våre hender
2014 2014 Kommunikasjonskampanje 2014 sluttrapport LOOP
2015 3 Bedre renovasjonsanskaffelser Bergfald
2015 2 Risikovurdering for kompostering av matavfall og veiledning for søknad om godkjenning Aquateam COWI AS
2015 1 Validation of open window composting Aquateam COWI AS
2014 9 Erfaringer ved spredning av biorest og aktuelt spredeutstyr Norsk Landbruksrådgivning Oppland
2014 2014 Veileder farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak Multiconsult
2014 8 Behandling av isolerglassruter på kommunale mottak Multiconsult og Remiks
2014 7 Kartlegging og årsaksvurdering av avvik på kommunale- og interkommunale avfallsmottak Cowi
2014 6 Kostnader ved utsortering av produsentansvarsavfall Energidata Consulting
2014 5 Anbudsveileder for anskaffelse av behandlingstjenester Asplan Viak
2014 4 Økt kunnskap om kompost og biorest i landbruket Romerike Landbruksrådgivning
2014 3 Status for energiutnyttelse Thema Consulting Group
2014 2 Landfill mining GLT-avfall IKS
2014 1 Samfunnsøkonomisk analyse av deponiavgiften Menon Business Economics
2013 2013 Statusrapport bioceller Asplan Viak
2013 1 Nytteberegning av kompost og biorest/biogödsel Bioforsk Jord og miljø
2012 8 Sluttrapport kommunikasjonskampanjen 2012 Avfall Norge
2012 7 Rapport om avfallsbegreper fra loop LOOP
2012 6 Rapport om avfallsbegreper fra mepex Mepex Consult AS
2012 5 Mbt - fase 2 Mepex Consult AS
2012 4 Husholdningsavfall blir butikk Rambøll
2012 3 Veileder for håndtering av avfall som inneholder gips Avfall Norge og Gips Recycling
2012 2 Aske som ressurs NGI
2012 1 Miljøgifter i sigevann Bjørn E. Berg AS
2011 8 Klimavurdering av øket handel i eu Profu
2011 7 Klimavurdering av norsk avfallsforbrenning Profu
2011 6 Kostnader ved biogassproduksjon i norge, sverige og danmark Asplan Viak AS
2011 5 Juridisk betenkning vedr. etablering av avfallsanlegg
2011 4 Renovasjon for fritidseiendommer - ny veileder Hjellnes Consult as
2011 3 Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Xrgia AS
2011 2 Konkurransenøytral innsamling av avfall Asplan Viak AS
2011 1 Åpent grensesnitt for stasjonære avfallssug SSK Sopsugkonsulterna AB
Ny veileder om karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Mepex as
2010 5 Er mbt noe for norge? Mepex Consult AS
2010 4 Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg i 2009 Mepex Consult AS
2010 3 Utvikling av biogass i norge - forprosjekt Asplan Viak AS
2010 2 Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale var-tjenestene Kinei AS
2010 1 Elektronisk henteregistrering COWI AS
2009 6 Markedet for avfallsforbrenning i sverige og norge Profu
2009 5 Klimaregnskap for avfallshåndtering. fase i og ii: glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje, våtorganisk avfall, treavfall og restavfall fra husholdninger Østfoldforskning
2009 4 Bruk av offentlig-privat samarbeid (ops) og tjenestekonsesjoner ved realisering av avfalls-behandlingsanlegg KS Bedrift
2009 3 Vurdering av konsekvenser ved reduksjon i avfallstilgang for norske avfallsenergianlegg Norsk Energi
2009 2 Henteordninger for ”grovavfall” fra husholdninger Mepex AS
2009 1 Klimaregnskap for avfallshåndtering. fase i: glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall.
2007 2 Hvordan få maksimalt utbytte av nettsiden som kommunikasjonskanal? Godt Sagt Kommunikasjon
2008 4 Veileder gjenbruksløsninger – på eller i tilknytning til gjenvinningsstasjoner Østfoldforskning
2008 3 Minimering av lukt från kompostering av matavfall genom processoptimering. ett nordiskt samarbetsprojekt Avfall Sverige
2008 2 Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg Bioforsk Jord og Miljø
2008 1 Veileder for mottakskontroll av avfall til forbrenning Mepex AS
2007 4 Optisk sortering - status i norge Mepex AS
2007 3 Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Advokat Hanne S. Torkelsen
2007 2 Ny veileder om karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi
2007 1 Veileder for anbudsforespørsler behandling av restavfal
2006 5 Mottaksavgifter for avfall til forbrenning i europeiske land PROFU
2006 3 Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg Mepex AS
2006 6 Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg KS-advokatene
2006 7 Journalføring og lagring av farlig avfall Mepex AS
2006 9 Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg Kari Kulvik Heldal, Lene Madsø, Per Ole Huser, Kristian Kruse og Elianne Seberg
2006 8 Returordning for plantevernmidler
2006 1 Evaluering av kildesortering etter 10 år Hjellnes og COWI
2006 2 Prøvetakning og analyse av bunnaske fra forbrenning av avfall Norsas
2002 4 Evaluering av kampanje mot miljøfarlig avfall NRF, LOOP, NOAH, NSAF
2005 9 Bioceller for nedbrytbart avfall Jordforsk
2005 12 Avfall, renovasjon og forurensning - oversikt over regelverk, ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene. Helge Mobråten, NRF
2005 6 Evaluering av returpunkter Norsas AS
2005 8 Avfallsforbrennings-forskriften i praksis Jon-Ivar Andersen m.fl.
2005 7 Veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall Asplan Viak AS
2005 10 Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak Håkon Jentoft, NRF
2006 10 Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak
2005 5 Hjemmekompostering i kommunal regi – nrf medlemsundersøkelse Henrik Lystad, NRF
2005 4 Lokal rensing av sigevann fra deponi - erfaringssammenstilling GLT Avfall
2005 3 Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg– delrapport: gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser STAMI
2005 1 Hygienisering og smittevern ved gårds- og hjemmekompostering - gjennomgang av regelverk og kunnskapsstatus Linguamed
2005 2 Rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall i norge PROFU
2004 10 Farlig avfallkampanje 2004 - evaluering Jon Halstein Tjore
2003 2 Veileder for mottak og anvendelse av avgiftsfritt avfall ved deponi Bjarne Slyngstad og Håkon Jentoft, NRF
Gjenvinningsstasjoner - en vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet Norsas AS
2004 6 Mal for prøvetaking, prøvehåndtering og analyse av bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg Kjelforeningen
2004 3 Målinger ved forbrenning av bromholdig avfall Kjelforeningen
2004 8 Bransjeordninge for containere for innsamling av husholdnings- eller næringsavfall Håkon Jentoft, NRF
2004 7 Gjenvinningsstasjoner - en vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet Norsas AS
2004 9 Energileveranser fra avfall - noe for vårt selskap? KanEnergi AS
2004 5 Tiltak mot lukt fra avfallsdeponier Jordforsk
2004 4 Veileder avfallsplan for havner Helge Mobråthen
2004 2 Tiltak for sikre rask etablering av varmkompostering Erik Norgaard og Roald Sørheim
2003 6 Evaluering av innsamlingsløsninger for farlig avfall fra husholdninger RessursConsulting AS
2003 9 Revidering av renovasjonsforskrifter Cathrine Lycke
2003 8 Biogassanlegg i tyskland og sverige Asplan Viak AS
2004 1 Nrf medlemsundersøkelse - status for deponier høsten 2003 Henrik Lystad, NRF
2001 11 Gjenvinningsbegreper - anbefaling fra nrf
2001 10 Innsamling og gjenvinning av tekstiler.
2001 9 Informasjon og opplæring til kompostprodusenter NRF
2001 6 Behandling av slagg/bunnaske fra forbrenningsanlegg Interconsult AS
2001 5 Undervisning om miljø og avfall Norsk Gallup Institutt AS
2001 4 Veileder for etablering av ombruksguide
2001 3 Anbefalings- og merkeordning for biologisk nedbrytbare matavfallsposer. anbefaling av ordning
2001 2 Kvalitetsskring ved konsesjonsmålinger, forbrenningsanlegg Fevar Ren
2001 1 Evaluering av for- og etterbehandlingsutstyr for våtorganisk avfall
2000 6 Veileder for utarbeidelse av renovasjonsforskrift NRF
2000 5 Behandling av bunnaske fra forbrenning av kommunalt avfall Norsas AS
2000 4 Rapportering av miljøforhold Deloitte & Touche
2000 3 Status kommunale spesialavfallsordninger Norsas AS
2000 2 Renovasjon av fritidseiendommer Norsas AS
2000 1 Innsamling av spesialavfall fra husholdninger Norsas AS
År Tittel Filer
2014 Årsrapport 2014 Last ned / Åpne
2013 Årsrapport 2013 Last ned / Åpne
2013 Årsrapport 2013 (HTML) Last ned / Åpne
2012 Årsrapport 2012 Last ned / Åpne
2011 Årsrapport 2011 Last ned / Åpne
2010 Årsrapport 2010 Last ned / Åpne
2009 Årsrapport 2009 Last ned / Åpne
2008 Årsrapport 2008 Last ned / Åpne
2007 Årsrapport 2007 Last ned / Åpne
2006 Årsrapport 2006 Last ned / Åpne

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo