Biogass - førsteklasses klimanøytralt biodrivstoff

Biogass - førsteklasses klimanøytralt biodrivstoff

For kort tid tilbake ble tre nye biogassanlegg åpnet i Norge. Hvis vi satser mer på biogass kan så mye som 20 prosent av all innenlands veitransport dekkes av klimanøytral norskprodusert biogass.

Biogassanlegget til Norske Skog Saugbrugs i Halden ble åpnet av Kongen 3. april 2017. Norske Skog er i godt selskap. Samme uken ble nemlig to andre store biogassanlegg i Norge innviet. Klimaminister Vidar Helgesen og Stortingspresident Olemic Thommesen innviet Mjøsanlegget på Lillehammer 6. april og samme dag i Stavanger sto Statssekretær Terje Halleland i LMD for åpningen av IVARs biogassanlegg på Grødaland på Jæren. Disse tre anleggene, sammen med andre anlegg som er under bygging, gjør at Norge vil kunne øke biogassproduksjonen fra dagens 600 GWh til over 1.000 GWh i 2020.

Hva er biogass og biogjødsel?

Biogassproduksjon hermer etter naturens egen måte å produsere metan (CH4) på, en gass med mye energi. Metan og karbondioksid (CO2) dannes ved naturlig utråtning av organisk materiale. Dette er den samme prosessen som skjer inni en kumage, eller når avfall råtner uten tilgang til luft. Bakteriene omdanner av det organiske materialet til metan og til biogjødsel med gode kvaliteter for jorda.

I et biogassanlegg er målet først å fremst å behandle avfall på en trygg måte, samt å produsere mest mulig metan og biogjødsel fra organisk materiale. Dette skjer i en lukket og kontrollert prosess. Organisk avfall pumpes inn i tanker uten tilgang til oksygen og omdannes av bakterier til biogass og biogjødsel. Biogassen består av ca. 60 prosent metangass og 40 prosent CO2. Gassen oppgraderes ofte til 100 prosent metan og kalles da gjerne biometan. Avhengig av bruken videre blir gassen enten komprimert (CBG) eller levert i flytende form (LBG).

Biogjødsel, også kalt biorest, er restene fra produksjonen etter at biogass er tatt ut. Det er økende interesse for biogjødselprodukter og denne utnyttes blant annet i landbruket som erstatning for kunstgjødsel og jordforbedring samt til andre jordprodukter sammen med kompost som erstatter fossil torv og importert fosfor. Fordi biogjødsel produseres fra naturlige råvarer kan den også godkjennes i økologisk landbruk.

Naturlig karbonfangst

Etter oppgradering kan CO2 tilføres som næring til planter i drivhus. Denne gir ytterligere klimagassreduksjoner fordi den erstatter CO2 produsert ved fossile innsatsmidler til produksjon av ny mat. Biogjødsel brukes til ny matproduksjon eller som jordforbedringsmiddel direkte eller sammen med kompost. Dette tilfører jorda karbon som lagres over tid. Naturlig karbonfangst i et kretsløp, helt enkelt.

Biogassen er sirkulær og gir høy lokal verdiskaping

Gjennom biogjødsel føres næringsstoffer fra mat og gjødsel tilbake til jorda og utnyttes igjen og igjen til ny matproduksjon. Produksjon av biogjødsel og biogass er derfor gode eksempler på en sirkulær og ressurseffektiv økonomi. Tilsvarende spiller biogass spiller en viktig rolle som et avansert klimanøytralt og fornybart biodrivstoff som erstatter fossil energi og reduserer behovet for importert biodrivstoff. Biogassens store fortrinn ligger i å anvende lokale ressurser med høy klimanytte til ny verdiskaping - utover å dekke både et energibehov og løse et avfallsproblem.

I stedet for å gi avgiftsfritak for importert diesel som ikke skaper verdier av betydning i Norge og hvor det er uklart hvorvidt den er bærekraftig produsert, kan vi heller bli bedre til å utnytte våre egne ressurser og utvikle havbruk, skogbruk og landbruk. I den siste tiden har ny teknologi vist at vi høster enda flere klimagevinster ved å kombinere avfall og reststoffer fra ulike sektorer i produksjon av biogass og biogjødsel. Nye produkter og bruksområder har også blitt avdekket og nye verdikjeder er skapt.

Ressursperspektivet

Regjeringens la i 2016 frem sin bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter. De tre overordnede målene i strategien er å redusere klimagassutslipp, øke verdiskaping og sørge for bedre ressursutnyttelse. Tiltak som kombinerer disse tre målene skal prioriteres. Biogass er et eksempel på et slikt tiltak.

All matproduksjon er avhengig av fosfor - en ressurs som finnes i begrensede mengder globalt. Å utnytte fosfor mer effektivt vil være i tråd med regjeringens satsing på bioøkonomi og EUs arbeid med å innføre en sirkulær økonomi. Begge har som mål at ressursene våre skal utnyttes bedre for å skape verdier og sikre fremtidig sikkerhet og velstand. Med biogass kobles klimapolitikk og næringspolitikk.

Potensial på kort og lang sikt

Når alle planlagte anlegg for produksjon av biogass kommer i gang, vil det bli produsert rundt 1 TWh biogass i Norge i 2020. Det er nok drivstoff til 3.300 busser. I 2030 kan produksjonen være så mye som 5 TWh dersom vi tar de riktige virkemidlene i bruk. På sikt vil biogass kunne dekke 20 prosent av dagens veitransport, og bransjen vil bidra med 20.000 nye jobber og 25 milliarder kroner i årlig verdiskapning (basert på Thema consulting /Avfall Norges kartlegging av potensialet for verdiskaping av biogass på Østlandet i 2016).

 

 - I 2030 kan produksjonen være så mye som 5 TWh hvis vi satser. På lengre sikt vil vi kunne produsere 10-12 TWh fra avfallsressurser alene. Det tilsvarer 20 prosent av all innenlandsk veitransport i dag!

Kilde: Biogass20, Biogassutvalget i Energigass Norge / Avfall Norge

 

14 fakta om biogass:

 1. Et biogassanlegg produserer 100% fornybar energi og biogjødsel

 2. Norsk biogass produseres utelukkende fra organisk avfall - legger ikke beslag på nytt landareal

 3. Biogassen er klimanøytral fordi opphavet er kortsyklet organisk materiale.

 4. Biogassen er sirkulær fordi næringsstoffer fra mat og gjødsel resirkuleres til ny mat

 5. Biogass og biogjødsel gir utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor (transport, landbruk/havbruk og avfall), hvor Norge har forpliktet seg til 40% kutt innen 2025 (fra 2005 nivå)

 6. Biogass gir renere byluft fordi en biogassmotor gir mindre utslipp av sot og nitrøse gasser enn dieselmotoren (også for biodiesel). Biogassmotoren har også ca 50% mindre støy enn en dieselmotor.

 7. Husdyrgjødsel som går gjennom et biogassanlegg får bedre egenskaper, og reduserer bruk av kunstgjødsel

 8. Biogass kan gi 20.000 nye arbeidsplasser ifølge en undersøkelse i 2016

 9. I Norge er det i dag ca 700 gassbusser hvorav halvdelen går på biogass. Gitt at halvparten av bussene kjører 70.000 km hvert år på ren biogass gir dette alene en klimagevinst på over 30.000 tonn CO2.

 10. En biogassbuss kan kjøre 500 meter på to kilo matavfall

 11. Biogass er fritatt for veibruksavgift og er konkurransedyktig på pris

 12. De omlag 40 biogassanleggene vi har i Norge produserer i 2017 anslagsvis 600 GWh biogass. Dette tilsvarer 60 millioner liter diesel dette går til drivstoff.

 13. Norske biogassanlegg har kapasitet til å produsere 600.000 tonn flytende biogjødsel direkte til landbruket eller som innsatsvare i handelsgjødsel (pelletert eller flytende), kompost, hagejord eller vekstjord.

 14. Satsing på biogass kan bli en ny stor milliardindustri i Norge. Realistisk potensiale er i følge bransjen 10-12 TWh tilsvarende 1 milliard liter diesel, som vil kunne gi 20.000 nye permanente jobber.

Kilde: Avfall Norge

Mer om biogass, kretsløp og miljøfordeler:
Bananskall på tanken - Aftenposten junior
Biogas2020 Norge - Youtubefilm fra det Skandinaviske biogassprosjektet
Biogass et kinderegg - Miljøminister Vidar Helgesen fra åpning av Mjøsanlegget 6.4.17

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo