Farlig avfall og miljøgifter

Oppdatert 05. januar 2016

Farlig avfall og miljøgifter

Fagområdet farlig avfall er regulert gjennom en egen forskrift. Stadig flere avfallstyper har de siste årene blitt definert som farlig avfall, og denne utviklingen ser ut til å fortsette. Det er viktig at produkter med miljøgifter ikke havner i naturen eller i avfallsstrømmer som skal til material- eller energigjenvinning. 

 

Helse- og miljøfarlige stoffer

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og dersom dette avfallet havner på avveie eller behandles på uforsvarlig måte kan det føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen.
Når farlig avfall samles inn og behandles forsvarlig bidrar det til at miljøfarlige stoffer ikke
spres i naturen. Eksempler på farlig avfall kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, isolasjon, spraybokser, løsemidler, maling, lim, lakk og plantevernmidler.

Andre typer avfall som inneholder miljøgifter og som også skal håndteres på forsvarlig måte, kan være sparepærer, småelektronikk, kabler og leker med batterier.
Generelle regler for håndtering av farlig avfall finnes i avfallsforskriftens kapittel 11.
I tillegg er det separate forskrifter for enkelte typer avfall med miljøgifter, eksempelvis PCB
vinduer, EE avfall, kuldemøbler, bilvrak, spillolje, asbest mv.)

 
Kommunal plikt

Kommunene har plikt til å ha ordninger for mottak av farlig avfall fra husholdninger og små
næringsvirksomheter. I følge avfallsforskriftens kap.11 skal alle kommuner sørge for at det
eksisterer tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og
næringsvirksomhet med mindre mengder farlig avfall.
 
Det er foreslått i avfallsforskriften at mottaksplikten for kommunale mottak skal økes til 1000
kg per avfallsbesitter. Detter er en anerkjennelse av kommunenes rolle i håndtering av farlig
avfall og en videre satsning på kommunale mottaksanlegg. De forskjellige kommunene har ulike ordninger når det gjelder å ta imot farlig avfall og avfall med miljøgifter. Det er både betjente og ubetjente mottak, ofte i kombinasjon. I tillegg har alle kommuner en lokal gjenvinningsstasjon der også farlig avfall og avfall med miljøgifter tas imot til rett håndtering. Enkelte kommuner har også miljøbil som henter farlig avfall etter avtalt tid eller intervall.

 
Kontroll i alle ledd

Alle virksomheter som produserer farlig avfall er forpliktet til å levere dette minst én gang i
året til godkjent firma med tillatelse til å samle inn, motta eller behandle farlig avfall.
Når en bedrift leverer farlig avfall skal det følge med et deklarasjonsskjema for farlig avfall.
På dette skjemaet skal det gis opplysninger om:
• Hvem som har produsert avfallet.
• Type farlig avfall
• Mengde avfall.
• Transportklassifisering.
• Andre opplysninger som kan være til nytte for dem som skal håndtere avfallet videre.
Når avfallet er levert får produsenten igjen en signert kopi. Denne kopien er
avfallsprodusentens bevis for at avfallet er levert til behandling i henhold til lov og forskrift. Alle firmaer som samler inn, tar imot, sluttbehandler eller på andre måter har befatning med
farlig avfall må ha tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Elektronisk deklarering er imidlertid i ferd med å innføres og vil i løpet av året bli tatt i bruk.

 
Håndtering av farlig avfall

Alt farlig avfall som er levert til kommunale mottak blir videresendt til forsvarlig
sluttbehandling. I avfall med miljøgifter, som småelektronikk, kuldemøbler og lignende, blir gjenvinnbare metaller sortert ut for gjenvinning, mens miljøgiftene destrueres.
 
Organisk farlig som for eksempel impregnert trevirke, spillolje, drivstoff og fyringsolje blir
destruert og energiutnyttet i forbrenningsanlegg med tilstrekkelig rensing, kompetanse og
tillatelse til å håndtere farlig avfall. De fleste typer organisk farlig avfall har høy brennverdi
og energien som oppstår ved forbrenning av slikt avfall kan brukes til å erstatte energien fra
fossilt brensel.
 

Holdningsskapende arbeid og behov for faglig kompetanse

Avfall Norge gjennomfører holdningskampanjer, utarbeider veiledningsmateriale til
kommunene, arrangerer seminar og kompetansegivende kurs og gir innspill til myndighetene.
Avfall Norge har en egen arbeidsgruppe som jobber bredt med temaet. 

 

 

Eksterne Lenker

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo