Energiutnyttelse

Oppdatert 08. mars 2017

Energiutnyttelse

Energiutnyttelse av avfall innebærer behandling av gjenværende avfall (restavfall) som er uegnet til ombruk og materialgjenvinning i et kretsløp. Forbrenning med energiutnyttelse både sørger for hygienisk behandling og reduksjon av volumet med 90 prosent og gjenvinning av avfallsenergien for utnyttelse til varme- og elektrisitetsproduksjon.
 
 
Energiutnyttelse av restavfall er en integrert del av moderne avfallsbehandling. Energiutnyttelse bidrar til å redusere utslipp av miljøgifter ved å ta materialer ut av kretsløpet samt å redusere utlipp av klimagasser fra deponering. Spillvarmen som oppstår fra behandlingen utnyttes i størst mulig grad som miljøvennlig fjernvarme til norske byer og tettsteder og til produksjon av elektrisk energi.


Arbeid på europeisk nivå

 
På europeisk nivå pågår en revidering av Best REFerence documents for energiutnyttelse (BREF-WI) underlagt avfallsrammedirektivet i EU (WFD). Dette arbeidet definerer de nyeste teknologiene (BAT) og setter grenseverdier for utslipp fra energiutnyttelse på bakgrunn av disse, som alle forbrenningsanlegg i Europa må forholde seg til.  EU arbeider også med en "avfallspakke" tilknyttet arbeidet med Sirkulær økonomi. Det arbeides for at energiutnyttelse blir en del av løsningen for å nå energi-, klima- og ressursmål. Avfall Norge følger dette arbeidet gjennom CEWEP, den europeiske paraplyorganisasjonen for forbrenningsanlegg i Europa og gjennom samarbeid med søsterorganisasjonene i våre naboland.
 

Arbeid på nasjonalt nivå

 
På nasjonalt nivå arbeides det med rammevilkår for energiutnyttelse som en del av et større arbeid for å sikre mest mulig materialgjenvinning og minst mulig transport av ubehandlet husholdningsavfall ut av landet. I Oslo arbeides det med mulighetene for gjenbruk (CCR) og lagring (CCS) av CO2  fra forbrenning av avfallet.

Avfall Norges fagprosjekter omfatter basiskarakterisering av bunnaske til deponering, utvikling av kommunikasjonsverktøy for energiutnyttelse av avfall, og benchmarking av drift og vedlikehold av avfallsforbrenningsanlegg. Les mer på siden til faggruppen for energiutnyttelse.
 

Om forbrenning

 
  • Energiutnyttelse av avfall er en hygienisk måte å behandle restavfall på og som reduserer volumet med 90 prosent.
  • Energiutnyttelse produserer samtidig energi av avfallet (varme, damp elektrisitet)
  • Energiutnyttelse reduserer utslipp av klimagasser
    • ved å skille avfall fra deponier
    • ved å erstatte fossile brensler i energiproduksjonen
  • Energiutnyttelse produserer en sikker og rimelig energimiks
  • Energiutnyttelse bidrar til oppnåelsen av fornybare energimål. Mer enn 50 prosent av energien er fornybar.
  • Energiutnyttelse bidrar til materialgjenvinning fra metaller i asken.
 

Dagens situasjon

 
I dag finnes 17 norske avfallsforbrenningsanlegg som omdanner 1.7 millioner tonn avfall til energi tilsvarende energibehovet for ca. 165.000 norske husstander. Mesteparten av energien bidrar til å varme opp norske byer. Avfallsenergi utgjør nesten 50 prosent av fjernvarmeproduksjonen i Norge, men gir også damp til industrien og elektrisitet.

Bakgrunn

 
Det første norske anlegget ble bygget allerede i 1967 på Haraldrud i Oslo. I 2009 innførte myndighetene et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall, for å nå målet om 80 prosent avfallsgjenvinning i Norge. Dermed er energiutnyttelse blitt den eneste metoden for å behandle restavfall som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning på grunn av beskaffenhet, innhold av miljøgifter eller kvalitet.
 

Hva skjer i anlegget?

 
De moderne anleggene renser ut farlige avgasser og stoffer etter forbrenningen av avfallet, slik at prosessen ikke forurenser luften vi puster inn. Etter at energien er utnyttet, gjenstår ca. 20 vektprosent av avfallet i form av aske, som lagres i egne deponier, etter at metall er sortert ut for gjenvinning.
 

Positivt miljøbidrag

 
Energiutnyttelsen bidrar til lavere klimautslipp. Det erstatter bruken av fossil energi, for eksempel ved å skifte ut oljefyrt oppvarming i fjernvarmen. 50 prosent av energien i avfallet er fornybar, og tre kilo restavfall gir like mye energi som en liter olje. Samtidig erstattes bruken av deponier, som ville ha sluppet ut store mengder av klimagassen metan. Avfallsprodukter som inneholder miljøgifter ønskes ut av materialkretsløpet. Miljøgiftene bli destruert eller oppbevart på en sikker måte i asken etter forbrenning.
 
Les om Avfall Norges policy og energigjenvinningens rolle i den sirkulære økonomien: Avfall Norge mener: Energigjenvinning

 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo