Deponering og forurenset grunn

Oppdatert 03. mars 2017

Deponering og forurenset grunn

 

Avfall som ikke kan brukes på nytt, materialgjenvinnes eller energiutnyttes, går til deponering. Derfor har deponiene fortsatt en viktig rolle i verdikjeden for avfall. De er også viktige i et beredskapsperspektiv, eksempelvis ulykker, katastrofer, eller lengre driftsstans ved ordinære behandlingsanlegg.

Deponering av avfall

Deponering er nederste nivå i avfallshierarkiet som EUs avfallsdirektiv er bygget på. Dette kan for eksempel gjelde for lettere forurensede masser, inert avfall som porselen, steingods og isolasjonsmateriell og farlig avfall som havner på spesialdeponi.

Deponier er et verktøy for effektiv og hensiktsmessig sluttbehandling av avfall. Fra 01.01.2015 ble sluttbehandlingsavgiften for avfall (deponiavgiften) avviklet. Avfall Norge jobbet for denne avviklingen blant annet fordi det er viktig at avfall som skal til deponi styres dit – da det der er tilrettelagt for å hindre utslipp av miljøgifter til jord, luft og vann.

Avfall Norge benytter følgende målformulering for avfallsdeponering;
"Deponiene skal være verktøy for håndtering av uorganisk avfall og lavkontaminert avfall (med miljøgifter) som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes på annen måte. Deponiene skal være i beredskap for håndtering av risikoavfall, avfall etter katastrofer mv. Deponiarealene skal etter avslutning kunne utvikles til alternativ bruk."


Viktige aktører og ansvarsområder

Deponiene har tradisjonelt vært limet i interkommunalt samarbeid innen avfallsbehandling. Fortsatt disponerer de fleste interkommunale avfallsselskap et deponi i egen region.
Det er i dag 62 ordinære deponi i drift i Norge.  I tillegg er det ett deponi for farlig avfall og en håndfull deponi for inert avfall.  De fleste ordinære deponiene er kommunalt eid, mens deponiene for inert avfall og farlig avfall drives av private aktører.

Avfall Norge jobber for å videreutvikle deponiene da fremtidens deponier blir viktige verktøy for blant annet å ta hånd om uorganisk avfall som inneholder miljøgifter.  Deponering av avfall kan føre til utslipp i form av sigevann og deponigass og det er derfor avgjørende at teknologien for å hindre ukontrollerte utslipp er så godt utviklet som mulig. Det er flere gode gassanlegg i Norge hvor gassen fra deponiene samles opp og går til forbrenningsanlegg og strømproduksjon. 


Deponiforbud

I Norge ble det i 2009 innført et forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall.  Dette har ført til at det i dag i hovedsak kun er uorganisk avfall som deponeres. Det meste av dette er næringsavfall.
Alt avfall som leveres til deponering på ordinære avfallsdeponi skal basiskarakteriseres.  Det er avfallsbesitter som har ansvaret for dette.

Innføring av deponiforbudet har ført til at restavfall fra husholdningene ikke lengre deponeres. Sortering av avfall er i stor grad utbredt og i de fleste kommuner blir blant annet plastemballasje, papp, papir og drikkekartong, samt matavfall sortert ut fra restavfallet – enten maskinelt på store sorteringsanlegg eller hjemme i kjøkkenbenken. Resten av avfallet som ikke kan materialgjenvinnes går til energigjenvinning i Norge eller eksporteres til energigjenvinning i Sverige.

 

Les om Avfall Norges policy og deponi sin rolle i den sirkulære økonomien: Avfall Norge mener: Deponering

 

Viktige lenker:
www.sustainablelandfillfoundation.eu/button.html.
www.miljodirektoratet.no
Alle interkommunale avfallsselskap har egne hjemmesider. For å finne fram til aktuelle avfallsselskap og deponi er det et tips å besøke fylkesmannens hjemmeside for å finne fylkesvis informasjon om deponier i drift: www.fylkesmannen.no

Dokumenter og rapporter knyttet til dette fagområdet:
• Veileder deponi (01-11-2010)
• Deklarasjon for avfall til deponi
• Landfill mining - forprosjekt 05.03.2014
• Samfunnsøkonomisk analyse av deponiavgiften nr. 1-2014
• Veileder om basiskarakterisering av avfall til deponering
• Miljøkostnader ved deponering

Avfall Norges rapporter finner du her

 

Eksterne Lenker

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo