Benchmarking

Oppdatert 06. januar 2016

Benchmarking

Avfall Norge gjennomfører annethvert år en renovasjonsbenchmarking (RBM) for renovasjonsvirksomheter, neste gang i 2016. Metoden sammenlikner blant annet systemer for oppsamling, innsamling og behandling av avfall hos ulike renovasjonsselskaper og har for mange virksomheter blitt et viktig styringsverktøy.

Renovasjonsbenchmarking: Måling av beste praksis

God renovasjon blir stadig viktigere. For å støtte målrettet og profesjonell ledelse av regionale renovasjonsvirksomheter har Avfall Norge i samarbeid med ledende norske aktører etablert et opplegg for systematisk sammenlikning av renovasjonsvirksomheter som vi kaller renovasjonsbenchmarking, forkortet RBM.

RBM sammenlikner tjenestestandard, miljøstandard, gebyrnivå, kundetilfredshet, driftseffektivitet, systemeffektivitet og arbeidsmiljø. Aktiviteter som analyseres er oppsamlingssystem, innsamling, gjenvinningsstasjoner, sentralsortering, (slutt)behandling, kundebetjening og støttefunksjonene. RBM viser nåstatus, utviklingstrender, forskjeller og muligheter.

Hva krever det å delta?

For å få fullt utbytte av deltakelsen bør virksomheten sette av tid og ressurser til å fremskaffe drift-, system- og økonomidata, og ved å benytte tilbudet om kyndig datainnsamlings assistanse fra benchmarkingsoperatøren EDC AS anslås det til 3-8 dagsverk. Nye deltakere anbefales å benytte seg av dette tilbudet. Videre bør det påregnes å bruke tid internt i organisasjonen for å omsette resultatene i strategier og planer for virksomheten. Kostnadene for deltakelse kan påregnes å ligge i området 1-4 kr/ husholdning. Les mer i "RBM-inndataveiledning" under relaterte dokumenter nederst på siden.

Hvorfor delta i renovasjonsbenchmarking?

Målstyrt ledelse
28 renovasjonsselskaper deltok i renovasjonsbenchmarking 2014 (RBM14), som er en økning fra 23 i 2012. Flere renovasjonsselskaper gir bedre data, sikrere grunnlag for sammenligning og mer nøyaktige nasjonale tall. Deltakerne dekker over 150 kommuner med totalt 2,6 millioner innbyggere.
Benchmarkingen er et effektivt verktøy for målstyrt ledelse ved at virksomhetens prestasjoner måles. Man får en objektiv måling av egen drift ved å sammenlignes med 27 andre virksomheter. Ved løpende deltakelse i prosjektet kan ledelsen måle virksomhetens konkurranseevne og hvordan denne har utviklet seg siden forrige måling.
 
Vurdering av kostnadseffektivitet
Renovasjonsbenchmarkingen skiller mellom driftseffektivitet og systemeffektivitet. Dette er nødvendig for å få et mer realistisk bilde av virksomhetens mulighet for kostnadseffektivisering.
Måling av driftseffektiviteten gir et bilde på hvor effektivt man drifter det renovasjonssystemet man har valgt, for eksempel innsamlingssystemet (renovasjonsbiler) og oppsamlingssystemet (avfallsbeholdere). Det viser hvor effektivt man utnytter driftsmidlene.
Måling av systemeffektivitet gir informasjon om hvor godt renovasjonssystemet er egnet til å løse renovasjonsoppgaven.
 
Måling av renovasjonsaktiviteter
Benchmarkingsanalysen viser virksomhetens samlede posisjon og konkurransekraft. I tillegg viser målingen hvilke renovasjonsaktiviteter som er sterke, hvilke som er svakere og gir begrunnelse på hvorfor. Virksomheten måles på seks hovedaktiviteter; oppsamlingssystem, innsamling, gjenvinningsstasjon, sentralsortering, behandling, kunder og service.

Tilfredshet med de kommunale tjenestene for husholdningsavfall?
Benchmarking gir også svar på kundetilfredshet ved de kommunale avfallstjenestene. Ved å gjennomføre identiske kundemålinger på samme tidspunkt hos alle deltakerne blir det mulig å fastslå forskjeller i tilfredsheten med tjenestekvalitet, service, pris og hva forskjellene kan skyldes.
 
Måling av faktiske kostnader
Utsortering av avfallstyper for å oppnå høyere gjenvinningsgrad og reduserte CO2-utslipp har sin kostnad. Ved hjelp av benchmarkingsmodellen er det mulig å sette tallfeste denne kostnaden og etablere et objektivt grunnlag for å fastsette prisen på den enkelte avfallstypen.
 
Andre grunner til å delta i Renovasjonsbenchmarking:
• Enkel konsekvensvurdering av alternative driftsformer og systemløsninger
• Kontroll av anbud
• Motivere endringer
• Samarbeid med andre renovasjonsvirksomheter
• Informasjon om effektiviteten av virksomhetens håndtering av det kommunale ansvaret – viktig informasjon til styret, eiere og lokalpolitikere
• Avfall Norges posisjon overfor myndighetene styrkes – bedre målbar data om bransjen
• Fullstendig CO2-regnskap
• Effektiv kontroll av rapporteringen til myndighetene
 
I løpet av 2015 er både datamodell og resultatrapportering ytterligere forbedret. Benchmarkingen gjennomføres i samarbeid med Energidata AS. Se også intervjuet med Erland Eggen i EDC under relaterte dokumenter nederst på siden.
 
Renovasjonsbenchmarking 2014 er oppsummert i en felles rapport ved å trekke frem noen viktige resultater og erfaringer. Det gir også en tilstandsrapport for husholdningsrenovasjon i Norge anno 2013 og drøfter rammebetingelser, prestasjoner og arbeidet med å fremme et miljøvennlig, effektivt og kundeorientert monopol. I RBM14-felles.pdf

Hvis du vil ha mer informasjon om metoden eller deltakelse, ta kontakt med Avfall Norge v/ roy.ulvang@avfallnorge.no, eller les mer på www.renovasjonsbenchmarking.no
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo