Avfallspolitikk

04-06-2015 

Fortsatt behov for avfallsforbrenning i 2030?

Avfall Norge har fått undersøkt utviklingen i avfallsmengder fra husholdninger og kapasitet på energiutnyttelse fram mot 2030.

14-11-2014 

Avfall Norges innspill til regjeringens budsjettforslag

Avfall Norge er meget godt fornøyd med regjeringens forslag om å fjerne deponiavgiften. Det er også positivt at det lagt frem en strategi for biogass som behandlingsmetode for avfall. Men det gjenstår likevel å definerer tydelige mål og virkemidler for matavfall.

28-10-2014 

Statsbudsjettet 2015

Avfall Norge er meget godt fornøyd med regjeringens forslag om å fjerne deponiavgiften. Det er også positivt at det lagt frem en strategi for biogass som behandlingsmetode for avfall, det gjenstår likevel å definerer tydelige mål og virkemidler for matavfall.

08-10-2014 

Statsbudsjettet: Deponiavgift foreslås fjernet

Regjeringen er enig med Avfall Norge om at avgift på sluttbehandling av avfall ikke er samfunnsøkonomisk nyttig, og vil ha den fjernet i forslag til statsbudsjettet.

08-10-2014 

Strategi uten klare mål

Avfall Norge er positive til klima- og miljøminister Sundtofts utkast til nasjonale og tverrsektorielle strategi for biogass, men vi etterlyser et tydelig mål.

19-12-2013 

Avfallspolitikk 2014

Ny regjering og nytt Storting byr på muligheter for nye politiske visjoner. Avfall Norge har løpende kontakt med både politikere og embetsverket med mål om økt ressursutnyttelse av avfallet.

05-11-2013 

Høring om Statsbudsjettet 2014

Avfall Norge har deltatt på høringer i både finans og energi- og miljøkomiteen på Stortinget angående Statsbudsjettet 2014.

16-10-2013 

Ny klima- og miljøvernminister

Tine Sundtoft blir ny klima- og miljøvernminister. Den 46 år gamle siviløkonomen fra Lillesand er lite kjent i bransjen, men har lang fartstid i politikken og fra offentlig forvaltning.

14-10-2013 

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 innfører skatteplikt for kommuner og åpner for fjerning av deponiavgiften i 2015.

08-10-2013 

Ny regjeringsplattform

Den nye regjeringen har lagt frem sin politiske plattform. Både biogass og miljøgifter er satt på agendaen, og regjeringen lover økt satsing på forskning og løft for yrkesfag.

02-10-2013 

Avfall Norges innspill til ny regjering

Avfall Norge har oversendt et notat til den nye regjeringen og de øvrige samarbeidspartiene. Vi har løftet frem avfallsressurser og fremtidens avfallshåndtering.

14-08-2013 

Kommentarer og innspill til avfallsstrategien

5. august lanserte (MD) Miljøverndepartementet den nye Nasjonale avfallsstrategien "fra avfall til ressurs". Her finner du en oversikt over Avfall Norges kommentarer og hva vi ønsker å jobbe videre med i tiden som kommer.

06-08-2013 

Avfall Norges høringsinnspill til avfallsstrategien

Nedenfor finner du en oversikt over Avfall Norges faglige innspill til Miljøverndepartementet (MD) og Klif (Miljødirektoratet) fra våren 2011 og fram til lanseringen av den Nasjonale avfallsstrategien i august 2013. Klikk på lenkene for notatene i sin helhet.

05-08-2013 

Nasjonal avfallsstrategi

Regjeringen presenterte 5. august hva som skal gjøres for å få en mer miljøvennlig håndtering av kassert elektronikk, plast, bygningsmaterialer, utrangerte fritidsbåter, og å redusere matavfallet.

05-08-2013 

Oppsummering av avfallsstrategien

Avfall Norge har oppsummert hovedpunktene fra den nylanserte avfallsstrategien.

05-08-2013 

Strategi for biogass utsatt til etter valget

Solhjell annonserer at biogass-strategien ikke blir lansert før stortingsvalget.

05-08-2013 

Avfallssug også for næringslivet!

Regjeringens avfallsstrategi: Miljøverndepartementet vil foreslå å endre Forurensningsloven slik at kommunene kan pålegge næringslivet å knytte seg til avfallssug der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er i tråd med Avfall Norges ønsker.

05-07-2013 

Får framtidens byer den beste avfallsløsningen?

KS Bedrift og Avfall Norge har lenge arbeidet for en endring i forurensningsloven. Målet er tilknytningsplikt for næringslivet til rørbasert avfallsinnsamling der det er den beste løsningen. Vil regjeringen gi kommunene denne muligheten?

14-01-2013 

Ressurser i avfall

Næringsdepartementet arbeider med en melding om mineralressurser i Norge. Vi mener at økt kunnskap om ressurser i avfall vil være viktig i dette arbeidet.

04-12-2012 

Avfallsplan – hva betyr dette?

I statsbudsjettet for 2013 avlyste Miljøverndepartementet den varslede stortingsmeldingen og erstattet den med en avfallsplan. Hva betyr dette for avfallsbransjen?

15-10-2012 

Biologisk behandling krever lønnsomhet i alle ledd

Med ønske om økt satsning på biogass og økte avfallsmengder kan Norge ha 500 000 tonn ny biogasskapasitet på matavfall i 2020

15-10-2012 

EUs rammedirektiv må diskuteres

Avfall Norge ser at implementeringen av EUs rammedirektiv vil kreve en gjennomgang av Lov om forurensninger, og vil be om forslag om dette fremmes i en avfallsplan.

15-10-2012 

Nye målformuleringer for avfallsdeponering

Rammebetingelser som sluttbehandlingsavgift må fjernes og regelverket knyttet til forbud mot deponering av nedbrytbart avfall må justeres.

15-10-2012 

Energiutnyttelse en del av løsningen

Avfallsforbrenningsanlegg må betraktes som en del av den totale løsningen i avfallsbehandlingen i fremtiden, og ikke som en del av problemet.

15-10-2012 

Sentralsortering – bedre ressursutnyttelse?

Avfall Norge ser positivt på utviklingen av sentralsorteringsanlegg som kan øke utnyttelsen ressursene i avfallet.

01-06-2012 

Forsøpling

Kommunesektoren ønsker en løsning der forurenser betaler, og der alle som bidrar med produkter og aktiviteter som fører til forsøpling er med på å betale.

01-06-2012 

Produsentansvar

Produsentansvaret er et av de viktigste virkemidlene i avfallspolitikken og må videreføres og utvikles for å stimulere til miljøvennlig produktutvikling og sikre høy grad av utnyttelse av ressursene i ulike avfallsprodukter eller materialer. Produsentansvaret skal også sikre at miljøgifter i produkter blir skilt fra annet avfall når det blir kassert og brakt til sikker behandling.

01-06-2012 

Avfallsforebygging

Avfallsforebygging kan ikke løses av avfallsbransjen alene, men trenger et samspill med produksjonsledd, varehandel, og forbruksledd.

01-06-2012 

Tekstilavfall fra husholdninger

Avfall Norge mener at håndtering av klær og tekstiler må regnes som avfall og inngå i det kommunale ansvaret. I tillegg bør det etableres et produsentansvar.

01-06-2012 

Økt utsortering av plastavfall

Avfall Norge mener det er viktig å ha ambisiøse mål for innsamling og gjenvinning av plast.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo